හඳුන්වාදීම

ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් යනු අගනගරයක් වන අතර ජර්මානු ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ හෙස්සිහි විශාලතම නගරය වන අතර එහි 746,878 (2017) වැසියන් එය ජර්මනියේ පස්වන විශාලතම නගරය බවට පත් කරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක