හඳුන්වාදීම

හැලිෆැක්ස්, නිල වශයෙන් හැලිෆැක්ස් ප්‍රාදේශීය මහ නගර සභාව (HRM) ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය කැනේඩියානු පළාතේ නෝවා ස්කොටියා හි අගනුවර වේ. එහි ජනගහනය 403,131 දී 2016 ක් වූ අතර නාගරික ප්‍රදේශයේ 316,701 ක් හැලිෆැක්ස් වරාය කේන්ද්‍ර කර ගත්හ.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක