හඳුන්වාදීම

ගුවහාටි යනු ඉන්දියාවේ අසාම් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර ඊසානදිග ඉන්දියාවේ විශාලතම අගනගරය වේ. කඳුකරය සමඟ ප්‍රධාන ගංගා වරාය නගරයක් ඉන්දියාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වන නගරවලින් එකක් වන ගුවහාටි පිහිටා ඇත්තේ බ්‍රහ්මපුත්‍රයේ දකුණු ඉවුරේ ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක