හඳුන්වාදීම

ගුවෙල්ෆ් යනු කැනඩාවේ නිරිතදිග ඔන්ටාරියෝහි පිහිටි නගරයකි. “රාජකීය නගරය” ලෙස හැඳින්වෙන ගුවෙල්ෆ් දළ වශයෙන් කිචිනර් සිට කි.මී. වෙලින්ටන් ප්‍රාන්තයේ ආසනය, නමුත් එය දේශපාලනිකව ස්වාධීන ය. ක්‍රෙඩිට් ෆස්ට් නේෂන් හි මිසිසුගාස් හි සාම්ප්‍රදායික භූමිය මත නගරය ඉදිකර ඇත.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක