හඳුන්වාදීම

ග්වාතමාලාවේ නගරය අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර මධ්‍යම ඇමරිකාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නාගරික ප්‍රදේශය වේ.

  • මුදල් ග්වාටමාලාන් ක්වෙට්සාල්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක