හඳුන්වාදීම

ගුවැන්ෂු යනු දකුණු චීනයේ ගුවැන්ඩොං පළාතේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක