හඳුන්වාදීම

ගුවානාජුවාටෝ යනු මධ්‍යම මෙක්සිකෝවේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක් වන අතර එකම නමින් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වේ. එය බජෝහි සාර්ව කලාපයේ කොටසකි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක