හඳුන්වාදීම

ග්වාඩලජාරා යනු බටහිර මෙක්සිකෝවේ අගනගරයක් වන අතර ජාලිස්කෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. නගරයේ ජනගහනය 1,460,148 ක් වන අතර ග්වාඩලජාරා අගනගරයේ ජනගහනය 5,002,466 ක් වන අතර එය රටේ දෙවන විශාලතම අගනගර ප්‍රදේශය වේ. ග්වාඩලජාරා මෙක්සිකෝවේ දෙවන ඉහළම ජන dens නත්වය ඇති අතර වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයින් 10,361 කට වඩා සිටී.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක