හඳුන්වාදීම

ග්‍රොනින්ගන් යනු ප්‍රධාන මහ නගර සභාව මෙන්ම නෙදර්ලන්තයේ නාමික පළාතේ අගනුවරයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක