හඳුන්වාදීම

ග්‍රීන් බේ යනු එක්සත් ජනපදයේ විස්කොන්සින් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. ග්‍රීන් බේ හි බ්‍රවුන් කවුන්ටි හි ප්‍රාන්ත ආසනය පිහිටා ඇත්තේ ග්‍රීන් බේ හි (දේශීයව “ග්‍රීන් බේ බොක්ක” ලෙසිනි), මිචිගන් විලෙහි උප ද්‍රෝණියක් වන ෆොක්ස් ගඟේ මුඛයේ ය. එය මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 581 (මීටර් 177) ක් සහ මිල්වෞකි සිට සැතපුම් 112 ක් (කි.මී. 180) උතුරින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි