හඳුන්වාදීම

ග්‍රේට් ෆෝල්ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ මොන්ටානා හි කැස්කැඩ් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. 2017 සංගණන ඇස්තමේන්තුව අනුව ජනගහනය 58,638 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි