හඳුන්වාදීම

ග්‍රාස් යනු ස්ටයිරියාවේ අගනුවර වන අතර වියානාට පසුව ඔස්ට්‍රියාවේ දෙවන විශාලතම නගරය වේ. 1 ජනවාරි 2019 වන දින වන විට ග්‍රාස් හි ජනගහනය 328,276 ක් විය (ඔවුන්ගෙන් 292,269 දෙනෙකු ප්‍රධාන පදිංචිය සහිත තත්වයක් ඇත).

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක