හඳුන්වාදීම

ග්‍රෑන්ඩ් රිපයිඩ්ස් යනු මිචිගන් හි දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර බටහිර මිචිගන්හි විශාලතම නගරය වේ. එය මිචිගන් විලට නැගෙනහිරින් සැතපුම් 30 ක් (කි.මී. 48) පමණ ග්‍රෑන්ඩ් ගඟේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි