හඳුන්වාදීම

ග්‍රෑන්ඩ් අයිලන්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ නෙබ්‍රස්කා හි හෝල් කවුන්ටි හි පිහිටි ආසනයකි. 48,520 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි