හඳුන්වාදීම

ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝක්ස් යනු ඇමරිකානු ප්‍රාන්තයේ උතුරු ඩැකෝටා හි තුන්වන විශාලතම නගරයයි (ෆාගෝ සහ බිස්මාර්ක්ට පසුව) සහ ග්‍රෑන්ඩ් ෆෝක්ස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ ජනගහනය 52,838 ක් වූ අතර නගරය සහ අවට අගනගරයේ මුළු ප්‍රදේශය 98,461 ක් විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි