හඳුන්වාදීම

ග්‍රැනඩා යනු ස්පා .් of යේ ඇන්ඩලූසියාවේ ස්වාධීන ප්‍රජාව තුළ ග්‍රැනඩා පළාතේ අගනුවරයි. ග්‍රැනාඩා පිහිටා ඇත්තේ සියරා නෙවාඩා කඳු පාමුල, ඩාරෝ, ජෙනිල්, මොනාචිල් සහ බීරෝ යන ගංගා හතරක එකතුවෙනි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක