හඳුන්වාදීම

ගෝල්ඩ් කෝස්ට් යනු අව්ව, උපනිවර්තන දේශගුණයක් සහිත ප්‍රධාන සංචාරක ගමනාන්තයක් වන අතර එහි ලෝක මට්ටමේ මුහුදු වෙරළ, ඉහළ මට්ටමේ ආධිපත්‍යය සහිත අහස, තේමා උද්‍යාන, රාත්‍රී ජීවිතය සහ වැසි වනාන්තර කඳුකරය සඳහා ප්‍රසිද්ධ වී තිබේ. නගරය රූපවාහිනී නිෂ්පාදන සහ ප්‍රධාන චිත්‍රපට කර්මාන්තයක් සහිත ජාතියේ විනෝදාස්වාද කර්මාන්තයේ කොටසකි. 2018 පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙල 4 අප්‍රේල් 15 සිට 2018 දක්වා පැවැත්විණි.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි