ග්ලාස්ගෝ
එක්සත් රාජධානිය

ග්ලාස්ගෝ

හොඳම ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය එක්සත් රාජධානියේ ග්ලාස්ගෝ

හඳුන්වාදීම

ග්ලාස්ගෝ යනු ස්කොට්ලන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර එක්සත් රාජධානියේ තුන්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර 2017 ඇස්තමේන්තුගත නගර ජනගහනය 633,120 කි. අද ඔබේ බොඩිබ් නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

  • මුදල් එක්සත් රාජධානියේ පවුම්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක