හඳුන්වාදීම

ගෙන්ට් යනු බෙල්ජියමේ ෆ්ලෙමිෂ් කලාපයේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවකි. එය නැගෙනහිර ෆ්ලැන්ඩර්ස් පළාතේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර රටේ තුන්වන විශාලතම නගරය බ්‍රසල්ස් සහ ඇන්ට්වර්ප් විසින් ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇත.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක