හඳුන්වාදීම

ගාසියාබාද් යනු ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ නගරයක් වන අතර දිල්ලියේ ජාතික අගනුවර කලාපයේ කොටසකි. එය ගසියාබාද් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය වන අතර බටහිර උත්තර් ප්‍රදේශ්හි විශාලතම නගරය වන අතර ජනගහනය 1,729,000 කි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක