හඳුන්වාදීම

ජෙනෝවා යනු ඉතාලි කලාපයේ ලිගුරියා අගනුවර වන අතර ඉතාලියේ හයවන විශාලතම නගරය වේ. 2015 දී පුද්ගලයින් 594,733 ක් නගරයේ පරිපාලන සීමාවන් තුළ ජීවත් වූහ. 2011 ඉතාලි සංගණනයට අනුව, 2015 දී ජෙනෝවා මෙට්රොපොලිටන් නගරය බවට පත් වූ ජෙනෝවා පළාතේ පදිංචිකරුවන් 855,834 ක් විය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක