හඳුන්වාදීම

ජිනීවා යනු ස්විට්සර්ලන්තයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි (සූරිච්ට පසුව) සහ ස්විට්සර්ලන්තයේ ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන කොටස වන රොමැන්ඩි නගරය. රෝන් ජිනීවා විලෙන් පිටවන තැන පිහිටා ඇති අතර එය ජනරජයේ අගනුවර වන අතර ජිනීවා කැන්ටන් වේ.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක