හඳුන්වාදීම

ගැල්වේ යනු කොනාච් පළාතේ බටහිර අයර්ලන්තයේ ගැල්වේ ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ ලෝෆ් කෝරිබ් සහ ගැල්වේ බේ අතර කොරිබ් ගංගාව මත වන අතර අයර්ලන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත හයවන නගරය වන අතර 2016 ජන සංගණනය 79,934 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක