හඳුන්වාදීම

ගැල්වෙස්ටන් යනු වෙරළබඩ නිවාඩු නිකේතනයක් වන අතර එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ ගැල්වෙස්ටන් දූපතේ සහ පෙලිකන් දූපතේ ගිනිකොන දෙසින් වරාය වේ. 209.3 දී 542 ක ජනගහනයක් සහිත වර්ග සැතපුම් 2 (කි.මී. 47,743) ක ප්‍රජාව ගැල්වෙස්ටන් ප්‍රාන්තය අවට ආසනය වන අතර රටේ දෙවන විශාලතම මහ නගර සභාව වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි