හඳුන්වාදීම

නැගෙනහිර රුමේනියාවේ මෝල්ඩාවියාවේ region තිහාසික කලාපයේ ගාලාසි ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන්නේ ගලාසි ය. ගලාසි යනු ඩැනියුබ් ගඟේ වරාය නගරයකි. 2011 දී රුමේනියානු සංගණනයෙන් පදිංචිකරුවන් 249,432 ක් වාර්තා වූ අතර එය රුමේනියාවේ 8 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක