හඳුන්වාදීම

ෆුකුඕකා යනු ජපානයේ කියුෂු දූපතේ උතුරු වෙරළේ පිහිටා ඇති ෆුකෝකා ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි.

  • මුදල් යෙන්
  • භාෂාව ජපන්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක