ෆෙස්නෝ, CA
එක්සත් ජනපදය

ෆෙස්නෝ, CA

ෆ්‍රෙස්නෝ, සීඒ හි ඔබේ ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගන්න.

හඳුන්වාදීම

ෆ්‍රෙස්නෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියාවේ ෆ්‍රෙස්නෝ ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. එය කැලිෆෝනියාවේ මධ්‍යම නිම්නයේ දකුණු කොටස වන සැන් ජොකින් මිටියාවතේ මධ්‍යයේ වර්ග සැතපුම් 112 ක් (කි.මී. 290) පමණ ආවරණය කරයි. ඔබේ වෙන්කරවා ගන්න ෆ්‍රෙස්නෝ, සීඒ හි බොඩි රබ් සහ නුරු සම්බාහනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක