හඳුන්වාදීම

ෆෙඩ්රික්ස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි පිහිටි ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ජනගහනය 24,286 ක් වූ අතර එය 19,279 සංගණනයේදී 2000 සිට ඉහළ යාමකි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි