හඳුන්වාදීම

ෆෝර්ට් වර්ත් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ පස්වන විශාලතම නගරය වන අතර එක්සත් ජනපදයේ 13 වන විශාලතම නගරය වේ. එය ටැරන්ට් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර වර්ග සැතපුම් 350 ක් (කි.මී. 910) තවත් ප්‍රාන්ත තුනකට ආවරණය කරයි: ඩෙන්ටන්, පාකර් සහ නැණවත්. 2 සංගණන ඇස්තමේන්තු වලට අනුව ෆෝර්ට් වර්ත් හි ජනගහනය 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි