හඳුන්වාදීම

ෆෝට් මැක්මුරේ යනු කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා හි වුඩ් බෆලෝ හි ප්‍රාදේශීය මහ නගර සභාවේ (ආර්එම්) නාගරික සේවා ප්‍රදේශයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ ඊසානදිග ඇල්බර්ටා හි, අතබාස්කා තෙල් වැලි මධ්‍යයේ, බෝරල් වනාන්තර වලින් වටවී ඇත.