හඳුන්වාදීම

ෆෝලේ-සිසේනා පළාත ඉතාලියේ එමිලියා-රොමග්නා ප්‍රදේශයේ පළාතකි. එහි අගනුවර වන්නේ ෆෝලේ නගරයයි. වර්ග කිලෝමීටර් 394,273 (වර්ග සැතපුම් 2016) ක භූමි ප්‍රමාණයකට වඩා 2,378.4 වන විට පළාතේ ජනගහනය 918.3 කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක