හඳුන්වාදීම

ෆ්ලෝරන්ස් යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු කැරොලිනා හි ෆ්ලෝරන්ස් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. එය අන්තර් රාජ්‍ය 95 සහ අන්තර් රාජ්‍ය 20 යන මංසන්ධියේ පිහිටා ඇති අතර එය නැගෙනහිර පර්යන්තය වේ. එය ෆ්ලෝරන්ස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර ෆ්ලෝරන්ස් අගනගරයේ ප්‍රාථමික නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි