හඳුන්වාදීම

ෆ්ලෝරන්ස් යනු මධ්‍යම ඉතාලියේ නගරයක් වන අතර ටස්කනි කලාපයේ අගනුවර වේ. ටස්කනි හි වැඩිම ජනගහනයක් සිටින නගරය වන අතර 383,084 දී එහි වැසියන් 2013 ක්ද, එහි අගනගරයේ 1,520,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක්ද සිටිති.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක