හඳුන්වාදීම

ෆ්ලින්ට් යනු එක්සත් ජනපදයේ මිචිගන් හි ජෙනසී ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ ආසනයයි. ඩෙට්‍රොයිට් සිට වයඹ දෙසින් සැතපුම් 66 ක් (කි.මී. 106 ක්) ෆ්ලින්ට් ගඟ දිගේ පිහිටා ඇති මෙය මිඩ් මිචිගන් නමින් හැඳින්වෙන කලාපයේ ප්‍රධාන නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව ෆ්ලින්ට් හි ජනගහනය 102,434 ක් වන අතර එය මිචිගන් හි හත්වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි