හඳුන්වාදීම

ෆින්ඩ්ලේ යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි හැන්කොක් ප්‍රාන්තයේ නගර ආසනයකි. නගර මෙට්රෝ ප්‍රදේශය බොහෝ විට හැඳින්වෙන්නේ ග්‍රේටර් ෆින්ඩ්ලේ ප්‍රදේශය ලෙසිනි. වයඹදිග ඔහියෝහි දෙවන විශාලතම නගරය වන ෆින්ඩ්ලේ ටොලිඩෝ සිට සැතපුම් 40 ක් (කි.මී. 64) දකුණින් පිහිටා ඇත. 41,202 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. එය ෆින්ඩ්ලේ විශ්ව විද්‍යාලයේ නිවහනයි. ෆොන්ඩෝරියා සමඟ හැන්කොක් ප්‍රාන්තයේ නගර දෙකෙන් එකක් වන්නේ ෆින්ඩ්ලේ ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි