හඳුන්වාදීම

ෆෙස් හෝ ෆෙස් යනු උතුරු මොරොක්කෝවේ නගරයක් වන අතර ෆාස්-මෙක්නාස් පරිපාලන කලාපයේ අගනුවරයි. මිලියන 1.7 ක ජනගහනයක් (2020) ඇති කැසබ්ලැන්කාට පසුව මොරොක්කෝවේ දෙවන විශාලතම නගරය මෙය වේ. ඇට්ලස් කඳුකරයේ ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇති ෆෙස් පිහිටා ඇත්තේ සියලුම කලාපවල වැදගත් නගරවල හරස් පාරේ ය; ටැන්ජියර් සිට වයඹ දෙසට කි.මී. 206 (සැතපුම් 128), කැසබ්ලැන්කා සිට කි.මී. 246 (සැතපුම් 153), බටහිරින් රබාත් සිට කි.මී. සහරාන් වෙළඳ මාර්ගය.

  • මුදල් මොරොක්කෝ ඩිරාම්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක