හඳුන්වාදීම

ෆයෙට්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු කැරොලිනා හි කම්බර්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය කම්බර්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර එය වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ නගරයට වයඹ දෙසින් පිහිටි එක්සත් ජනපද හමුදා ප්‍රධාන ස්ථාපනයක් වන කොටුව බ්‍රැග්ගේ නිවස ලෙසිනි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි