හඳුන්වාදීම

ෆාරෝ යනු දකුණු පෘතුගාලයේ ඇල්ගාර්ව් ප්‍රදේශයේ පිහිටි එකම නගරයක දකුණු දිග නගරය සහ ආසනය වන මහ නගර සභාවකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක