හඳුන්වාදීම

ෆාමිංටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ සැන් ජුවාන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 2010 සංගණනයට අනුව නගරයේ මුළු ජනගහනය 45,877 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි