හඳුන්වාදීම

ෆරීදාබාද් යනු ඉන්දියාවේ හර්යානා ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරයයි. එය ප්‍රමුඛ කාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර එය පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දියානු අගනුවර වන නවදිල්ලියට මායිම්ව පිහිටි ජාතික අගනුවර කලාපයේ ය.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක