හඳුන්වාදීම

ෆාගෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ උතුරු ඩැකෝටා හි කැස් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. ප්‍රාන්තයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන එය රාජ්‍ය ජනගහනයෙන් 17% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වේ. 2018 එක්සත් ජනපද සංගණන ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, එහි ජනගහනය 124,844 ක් වූ අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 222 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි