හඳුන්වාදීම

ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් යෝර්ක් හි හර්කිමර් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. 1,627 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. නගරය නම් කර ඇත්තේ කනෙක්ටිකට් හි ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් විසිනි.

නගරය හර්කිමර් ගම්මානයට උතුරින් සහ උටිකාට නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත. ෆෙයාර්ෆීල්ඩ් හි ගම්මානය නගරයේ මධ්‍යම කොටසේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි