හඳුන්වාදීම

ඉයුජින් යනු පැසිෆික් වයඹ දෙසින් පිහිටි එක්සත් ජනපදයේ ඔරිගන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය ඔරිගන් වෙරළට සැතපුම් 50 ක් (කි.මී. 80) පමණ නැගෙනහිරින් පිහිටි මැකෙන්සි සහ විලමෙට් ගංගා එක්රැස්වීම අසල පිහිටි විලමෙට් නිම්නයේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි