හඳුන්වාදීම

42,899 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව එසෙක්ස් යනු චිටෙන්ඩෙන් ප්‍රාන්තයේ සහ සමස්ත එක්සත් ජනපදයේ වර්මොන්ට් ප්‍රාන්තයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත ඒකාබද්ධ ප්‍රදේශයකි. පළමු (අවස්ථා දෙකේදීම) බර්ලිංටන් 2010 ක් විය. එසෙක්ස් හි ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 21,911 දී 2018 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි