හඳුන්වාදීම

එසෙක්ස් යනු එංගලන්තයේ ගිනිකොන දෙසින්, ලන්ඩනයේ ඊසාන දෙසින් පිහිටි රටකි. එක් රටක් වන එය උතුරින් සෆොල්ක් සහ කේම්බ්‍රිජ්ෂයර්, බටහිරින් හර්ට්ෆර්ඩ්ෂයර්, දකුණින් තේම්ස් නදිය මෝය හරහා කෙන්ට් සහ නිරිත දෙසින් ලන්ඩන් මායිම් වේ.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක