හඳුන්වාදීම

ඊරි යනු ඊරි විලෙහි දකුණු වෙරළේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එක්සත් ජනපදයේ පෙන්සිල්වේනියාවේ ඊරි ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 17 වන ශතවර්ෂයේ මැද භාගය වන තෙක් එම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වූ ස්වදේශික ඇමරිකානු ඊරි වැසියන් සඳහා නම් කරන ලද ඊරි, පෙන්සිල්වේනියාවේ සිව්වන විශාලතම නගරය මෙන්ම වයඹදිග පෙන්සිල්වේනියාවේ විශාලතම නගරය වන අතර 101,786 දී ජනගහනය 2010 කි. සංගණනය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි