හඳුන්වාදීම

එල්මිරා යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් හි කෙමුන්ග් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය නිව්යෝර්ක් හි එල්මිරා හි ප්‍රධාන නගරය වන අතර එය නිව්යෝර්ක් හි කෙමුන්ග් ප්‍රාන්තය ආවරණය කරන අගනගර සංඛ්‍යානමය ප්‍රදේශයකි. 29,200 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. එය චෙමුන්ග් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි