හඳුන්වාදීම

එල්කෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ නෙවාඩා හි එල්කෝ ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 18,297 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. නගරය හුම්බෝල්ට් ගඟ හරහා ගමන් කරයි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි