හඳුන්වාදීම

එලිසබෙත් යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව් ජර්සි හි පිහිටි යුනියන් කවුන්ටි හි විශාලතම නගරය සහ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 2010 එක්සත් ජනපද සංගණනයට අනුව, මුළු ජනගහනය 124,969 ක් වූ අතර, නිව් ජර්සි හි වැඩිම ජනගහනයක් සහිත සිව්වන නගරය ලෙස පැටර්සන්ට පිටුපසින් සිටී.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි