හඳුන්වාදීම

එල් පැසෝ යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි එල් පැසෝ ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයකි. එක්සත් ජනපද සංගණනයෙන් නගරය සඳහා 2018 ජනගහන ඇස්තමේන්තුව 682,669 ක් වූ අතර එය එක්සත් ජනපදයේ 22 වන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි